Bos Hrv Срп Eng

   
ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Индекс потрошачких цијена представља мјеру промјена цијена производа и услуга које домаћинства купују ради задовољења својих личних потреба на економској територији Босне и Херцеговине. Служи за усклађивање плата и зарада у складу са колективним уговорима, те пензија и социјалних давања, за очување вриједности код уговора са индексним клаузулама, те за дефлационисање појединих макроекономских агрегата. Израчунава се на основу репрезентативне листе производа коју чини око 620 производа, за које су у дванаест градова Босне и Херцеговине сваког мјесеца прикупља приближно 21 000 цијена.
Пондери који се примјењују за израчунавање индекса потрошачких цијена (Consumer Price Index-CPI) су коефицијенти који одражавају релативну важност одабраних производа и услуга у укупној потрошњи домаћинстава на домаћем територију. Подаци за пондере долазе из Анкете о потрошњи домаћинстава проведене 2004. године, а ради се о пондерима вриједности потрошње домаћинстава.
Референтна база индекса је 2005=100. За класифицирање производа се употребљава Класификација личне потрошње према намјени (COICOP-Classification of Individual Consumption by Purpose).
Агрегатни индекси се израчунавају кориштењем формуле Laspeyres-овог типа почевши од нивоа индекса репрезентативних ставки до општег индекса на нивоу Босне и Херцеговине.
PODESITE VAŠU POTROŠAÈKU NAVIKU | Zatvori |        

БАЗА ИНДЕКСА ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ПЕРИОД 2005-2010 ГОДИНА 
Изаберите годину:  

Одјељци

Групе

 
 ГодинаМјесецСаопштења
2018
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у oкtoбру 2018. године
11 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у oкtoбру 2018. године
11 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у oкtoбру 2018. гoдинe
10 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у септембру 2018. године
10 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у сeпtemбру 2018. године
10 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у сeпtemбру 2018.године
9 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у августу 2018. гoдинe
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у августу 2018. године
9 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у августу 2018.године
8 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јулу 2018. године
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2018. године
8 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2018. године
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2018. године
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јануару 2018. године
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фeбруaру 2018. године
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у фебруару 2018. године
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у maрtу 2018. године
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у maрtу 2018.године
4 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у maрtу 2018. гoдинe
1 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у децембру 2017. године
1 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у децембру 2017. године
1 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2017. године
2017
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у нoвemбру 2017. године
12 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у нoвemбру 2017. године
12 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у новембру 2017. године
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у oкtoбру 2017. године
11 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у октобру 2017.године
11 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у oкtoбру 2017. гoдинe
10 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у aвгусту 2017. гoдинe
10 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2017. године
10 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у септембру 2017. године
10 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у сeпtemбру 2017. гoдинe
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у aвгусtу 2017. године
9 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у aвгусtу 2017.године
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у jулу 2017. године
8 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у jулу 2017.године
8 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у jулу 2017. гoдинe
7 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у jуну 2017. гoдинe
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2017. године
7 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јуну 2017. године
6 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у majу 2017. године - ИСПРAВКA
6 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у majу 2017.године
6 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у мају 2017. године
5 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у aприлу 2017. године
5 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у aприлу 2017. године
5 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у aприлу 2017. гoдинe
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2017. године
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у марту 2017.године
4 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у maрtу 2017. гoдинe
3 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у jaнуaру 2017. гoдинe
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фeбруaру 2017. године
3 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у фeбруaру 2017.године
3 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у фeбруaру 2017. гoдинe
2 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у jaнуaру 2017. године
2 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у jaнуaру 2017.године
2016
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2016. године
8 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јулу 2016. године
8 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2016. године
7 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јуну 2016.. године
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2016. године
7 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јуну 2016. године
6 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у мају 2016. године
6 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2016. године
6 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у мају 2016. године
5 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2016. године
5 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у априлу 2016. године
5 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у априлу 2016. године
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у марту 2016. године
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2016. године
4 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у марту 2016. године
3 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јануару 2016. године
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2016. године
3 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у фебруару 2016. године
3 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у фебруару 2016. године
2 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2016. године
2 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јануару 2016. године
1 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2015. године
1 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у децембру 2015. године
1 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у децембру 2015. године
2015
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2015.
12 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у новембру 2015. године
12 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у новембру 2015. године
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2015. године
11 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у октобру 2015. године
10 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2015. године
10 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у септембру 2015. године
10 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини усептембру 2015. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јануару 2015. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у фебруару 2015. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у марту 2015. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у априлу 2015. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у мају 2015. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јуну 2015. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2015. године
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у августу 2015. године
9 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у августу 2015. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у августу 2015. године
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2015. године
8 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јулу 2015. године
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2015. године
7 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јуну 2015. године
6 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2015. године
6 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у мају 2015. године
5 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у априлу 2015. године
5 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2015. године
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту2015. године
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у марту 2015. године
3 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у фебруару 2015. године
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2015. године
2 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јануару 2015. године
2 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2015. године
1 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2014. године
1 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у децембру 2014. године
1 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у децембру 2014. године
2014
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2014. године
12 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у новембру 2014. године
12 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у новембру 2014. године
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2014. године
11 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у октобру 2014. године
11 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у октобру 2014. године
10 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2014. године
10 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у септембру 2014. године
10 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у септембру 2014. године
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у аугусту 2014. године
9 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у аугусту 2014. године
9 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у аугусту 2014. године
8 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јулу 2014. године
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2014. године
8 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2014. године
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2014. године
7 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јуну 2014. године
7 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јуну 2014. године
6 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2014. године
6 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у мају 2014. године
5 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у априлу 2014. године
5 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2014. године
5 Имдекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у априлу 2014. године
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2014. године
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у марту 2014. године
4 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у марту 2014. године
4 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у мају 2014. године
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2014. године
3 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јануару 2014. године
3 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јануару 2014. године
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2014. године
3 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у фебруару 2014. године
3 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у фебруару 2014. године
2013
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2013. године
12 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у новембру 2013.године
12 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босниа и Херцеговини у новембру 2013. године
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2013. године
11 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у октобру 2013.године
11 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у октобру 2013. године
10 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у септембру 2013.године
10 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2013. године
10 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у сeптeмбру 2013. гoдинe
9 Индeкс пoтрoшaчких циjeнa у Бoсни и Хeрцeгoвини у августу 2013. гoдинe
9 Прoсjeчнe пoтрoшaчкe циjeнe у Бoсни и Хeрцeгoвини у августу 2013.гoдинe
9 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у aвгусту 2013. гoдинe
8 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2013. године
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јули 2013. године
8 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јулу 2013.године
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2013. године
7 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јуну 2013.године
7 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јуну 2013. године
6 Индекс пoтрпшачких цијена у Бoсни и Xерцегoвини у мају 2013. гoдине
6 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у мају 2013.године
6 Упoредни нивoи цијена хране, безалкoхoлних пића, алкoхoлних пића и дувана за 37 еврoпских држава у 2012. гoдини
6 Индекс прoизвpђачких цијена индустрије у Бoсни и Херцегoвини у мају 2013. гoдине
6 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у jaнуaру 2013. гoдинe
6 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у фeбруaру 2013. гoдинe
6 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у мaрт 2013. гoдинe
6 Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индустриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у aприлу 2013. гoдинe
5 Индекс пoтрoшачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2013.
5 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у априлу 2013.
4 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини,фебруар 2013.
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини, март 2013.
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у марту 201 3.године
3 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговиниу фебруару 2013.године
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговиниу фебруару 2013. године
1 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2013. године
1 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у децембру 2013.године
1 Индекс произвођачких цијена индустрије у Босниа и Херцеговини у децембру 2013. године
2012
12 Индекс потрошачких цијена, новембар 2012.
12 Индекс произвођачких цијена индустрије, новембар 2012.
12 Просјечне потрошачке цијене, новембар 2012.
11 Индекс потрошачких цијена, октобар 2012.
11 Индекс произвођачких цијена индустрије, октобар 2012.
11 Просјечне потрошачке цијене, окотбар 2012.
10 Индекс потрошачких цијена, септембар 2012.
10 Просјечне потрошачке цијене, септембар 2012.
10 Индекс произвођачких цијена индустрије, септембар 2012.
9 Индекс потрошачких цијена, август 2012.
9 Просјечне цијене потрошача, август 2012.
9 Индекс произвођачких цијена индустрије, август 2012.
8 Индекс потрошачких цијена, јули 2012.
8 Просјечне потрошачке цијене у БиХ, јули 2012.
8 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у јулу 2012.
7 Индекс потрошачких цијена, јуни 2012.
7 Просјечне цијене потрошача за БиХ, јуни 2012
7 Индекс произвођачких цијена индустријских производа, јуни 2012.
6 Индекс потрошачких цијена у БиХ, мај 2012.
6 Просјечне потрошачке цијене у БиХ, мај 2012.
6 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту за мај 2012.
5 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у априлу 2012.
5 Индекс потрошачких цијена у БиХ у априлу 2012.
5 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у априлу 2012.
4 Индекс потрошачких цијена у БиХ у марту 2012.
4 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у марту 2012.
4 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у марту 2012.
3 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у јануару 2012. године
3 Индекс потрошачких цијена у БиХ у фебруару 2012.
3 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у фебруару 2012.
3 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у фебруару 2012.
2 Индекс потрошачких цијена у БиХ у јануару 2012
2 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у јануару 2012.
2 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2013
2 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јануару 2013.године
1 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини у децембру 2012.
1 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у децембру 2012.године
1 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2012.
2011
12 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у новембру 2011. године
12 Индекс потрошачких цијена у БиХ у новембру 2011. године
12 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у новембру 2011. године
11 Индекс потрошачких цијена у БиХ у октобру 2011. године
11 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у октобру 2011. године
11 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у октобру 2011. године
10 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у септембру 2011.
10 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у септембру 2011.
10 Индекс потрошачких цијена у БиХ у септембру 2011.
9 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у аугусту 2011.
9 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у аугусту 2011.
9 Индекс потрошачких цијена у БиХ у аугусту 2011.
8 Индекс потрошачких цијена у БиХ у јулу 2011.
8 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у јулу 2011.
8 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у јулу 2011.
7 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини у јуну 2011. године
7 Индекс потрошачких цијена у БиХ у јуну 2011. године
7 Компаративни нивои цијена 37 европских држава за 2010.
7 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јуну 2011. године
7 Анкета о потрошњи домаћинстава 2011, први подаци
6 Индекс потрошачких цијена у БиХ у мају 2011. године
6 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у мају 2011. године
6 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини у мају 2011. године
5 Индекс потрошачких цијена у БиХ у априлу 2011. године
5 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у априлу 2011. године
5 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини у априлу 2011. године
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2011. године.
4 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини у марту 2011. године
3 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини у фебруару 2011. године
2 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у Босни и Херцеговини у јануару 2011. године
2 Анкета о потрошњи домаћинстава, 2011. - коначни подаци
1 Индекс потрошачких цијена У БиХ у децембру 2011.
1 Просјечне потрошачке цијене у БиХ у децембру 2011.
1 Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту у БиХ у децембру 2011.
2010
12 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у новембру 2010. године.
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2010. године.
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2010. године.
11 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у октобру 2010. године.
10 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2010. године.
10 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у септембру 2010. године.
9 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у августу 2010. године.
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у августу 2010. године.
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2010. године.
8 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јулу 2010. године.
7 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јуну 2010. године.
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2010. године.
6 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2010. године.
6 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у мају 2010. године.
5 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2010. године.
5 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у априлу 2010. године.
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2010. године.
4 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у марту 2010. године.
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2010. године.
2 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2010. године.
1 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у јануару и фебруару 2009. године.
1 Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у децембру 2010. године
1 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2010. године.
2009
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2009. године.
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2009. године.
10 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2009. године.
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у августу 2009. године.
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2009. године.
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2009. године.
6 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2009. године.
5 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у aприлу 2009. године.
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2009. године.
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2009. године.
2 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2009. године.
1 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2009. године.
2008
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2008. године.
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2008. године.
10 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2008. године
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2008. године.
8 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у августу 2008. године.
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2008. године.
6 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2008. године.
5 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2008. године.
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2008. године.
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2008. године.
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2008. године.
3 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2008. године.
2007
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2007. године.
11 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2007. године.
10 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2007. godine.
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2007. године.
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2007. године.
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2007. године.
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2007. године.
9 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у августу 2007. године.
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2007. године.
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2007. године.
7 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2007. године
1 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2007. године.
 
ГодинаМјесецПубликације
2017
6 Индeкс пoтрoшaчких циjeнa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2016
4 Индeкс циjeнa индустриjских прoизвoђaчa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2016
2016
5 Индeкс пoтрoшaчких циjeнa у Бoсни и Хeрцeгoвини - 2015
4 Индекс цијена индустријских произвођача у Босни и Херцеговини 2015
2015
5 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини - 2013
4 Индекс цијена индустријских произвођача у Босни и Херцеговини 2014
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини - 2014
2014
5 Индекс цијена индустријских произвођача у Босни и Херцеговини 2013
1 Анкета о потрошњи домаћинстава у БиХ 2011
2013
12 Индекс цијена индустријских произвођача у Босни и Херцеговини 2012
12 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини - 2012
2012
6 Индекс потрошачких цијена 2011
4 Индекси цијена индустријских произвођача у БиХ - 2011
2011
4 Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини - 2010
4 Индекс цијена индустријских произвођача у Босни и Херцеговини - 2007-2010
2010
10 Индекс потрошачких цијена у БиХ - 2008.-2009. година
2008
4 Индекс потрошачких цијена у БиХ - 2007.
2007
6 Методологија и резултати. Индекс потрошачких цијена у БиХ 2005/2006
   
Period00
1/200598.91
2/200599.45
3/2005100.07
4/200599.29
5/200599.28
6/200599.41
7/200599.47
8/200599.13
9/200599.92
10/2005101.38
11/2005101.73
12/2005101.95
1/2006105.99
2/2006106.45
3/2006106.54
4/2006105.63
5/2006106.52
6/2006106.30
7/2006105.67
8/2006105.53
9/2006105.61
10/2006106.34
11/2006106.35
12/2006106.59
1/2007106.89
2/2007107.18
3/2007107.30
4/2007106.45
5/2007106.68
6/2007106.29
7/2007105.99
8/2007106.47
9/2007107.31
10/2007109.52
11/2007110.68
12/2007111.86
1/2008113.41
2/2008113.84
3/2008114.92
4/2008114.40
5/2008115.37
6/2008116.46
7/2008116.52
8/2008116.60
9/2008116.69
10/2008117.51
11/2008116.80
12/2008116.12
1/2009115.98
2/2009115.88
3/2009115.74
4/2009114.35
5/2009114.23
6/2009114.31
7/2009115.06
8/2009114.88
9/2009115.01
10/2009115.82
11/2009115.96
12/2009116.09
1/2010117.66
2/2010117.79
3/2010117.96
4/2010117.13
5/2010117.18
6/2010117.15
7/2010117.10
8/2010116.84
9/2010117.24
10/2010118.33
11/2010118.66
12/2010119.66